Baldosa – Κουτάκι

Baldosa – Κουτάκι

Ακολουθεί σχηματική περιγραφή για το “κουτάκι” (Baldosa).
www.ocho.gr


www.ocho.gr


www.ocho.gr


Παραδείγματα: