Terms & Conditions

www.ocho.gr

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Σύμβαση χρήσης

Ο επισκέπτης / χρήστης του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών του ocho.gr έχει την υποχρέωση να διαβάσει προσεκτικά τους παρακάτω όρους πριν από οποιαδήποτε επίσκεψη ή χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του ocho.gr.
Εάν δε συμφωνεί με αυτούς, τότε οφείλει να μη κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του δικτυακού τόπου ocho.gr.
Εάν συμφωνεί με όλους τους παρακάτω όρους χρήσης, οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών, των παραστάσεων και των αρχείων που περιλαμβάνονται στο δικτυακό τόπο ocho.gr, τότε μόνο είναι σε θέση να προβεί στη χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου αυτού. Η χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του δικτυακού τόπου ocho.gr σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη όλων των όρων χρήσης.
Ο επισκέπτης / χρήστης παρακαλείται όπως ελέγξει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η συνέχιση της χρήσης του δικτυακού τόπου ocho.gr, ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές, συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη αποδοχή των αλλαγών αυτών.

Αναγνώριση επισκέπτη / χρήστη – Cookies

Το ocho.gr διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του δικτυακού τόπου αυτής. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του επισκέπτη / χρήστη και μέσω αυτών δεν λαμβάνεται γνώση κανενός εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη στο δικτυακό τόπο ocho.gr κι ειδικότερα στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών του ocho.gr. Χρησιμοποιούνται επίσης για στατιστικούς λόγους έτσι ώστε να εντοπίζεται σε ποιές περιοχές οι υπηρεσίες του ocho.gr είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή ακόμα και για λόγους marketing. Ο επισκέπτης / χρήστης του ocho.gr έχει τη δυνατότητα να ρυθμίσει το πρόγραμμα πλοήγησης του (web browser) κατά τέτοιο τρόπο, ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες ή σελίδες του ocho.gr, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών ή σελίδων του ocho.gr δεν επιθυμεί τη χρήση cookies για την αναγνώριση του, δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες ή στις σελίδες αυτές.

IP Addresses

H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ έχει πρόσβαση στο Internet μπορεί να καταγράφετε και στη συνέχεια το ocho.gr δύναται να την αξιοποιεί για τη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.

Προστατευόμενα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Εκτός των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων (δικαιώματα τρίτων ή συνεργατών), όλο ανεξαιρέτως το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου του ocho.gr, συμπεριλαμβανομένων των εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, παραστάσεων, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του site, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του ocho.gr και προστατεύονται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του ευρωπαϊκού δικαίου, καθώς και των διεθνών συμβάσεων.

Συνεπώς, οποιοδήποτε από τα στοιχεία αυτά απαγορεύεται ρητά να αποτελέσει, εν όλω ή εν μέρει, αντικείμενο πώλησης, μίσθωσης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί και να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό ή άλλο.

Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης, σε ένα μόνον αντίγραφο, τμήματος ή σελίδας του περιεχομένου του δικτυακού τόπου του ocho.gr σε έναν απλό, προσωπικό, ηλεκτρονικό υπολογιστή για αποκλειστικά προσωπική κι όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και μόνον εφόσον με τον τρόπο αυτό δε θίγονται με κανένα τρόπο τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του ocho.gr. Στην περίπτωση αυτή απαγορεύεται η απάλειψη της ένδειξης προέλευσης του στοιχείου από το ocho.gr.

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που περιέχονται στον παρόντα δικτυακό τόπο και φέρουν τα διακριτικά γνωρίσματα ή σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών, φορέων, ενώσεων ή προσώπων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Ευθύνη επισκέπτη / χρήστη

Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου ocho.gr φέρει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στo ocho.gr εξ αιτίας κακής ή αθέμιτης χρήσης των σχετικών υπηρεσιών.

Ευθύνη του ocho.gr

Το ocho.gr δεν φέρει καμμία ευθύνη για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του δικτυακού τόπου της, δεδομένου ότι αυτός γνωρίζει και ρητά αποδέχεται τους όρους του παρόντος και προβαίνει με δική του πρωτοβουλία στη χρήση των ανωτέρω.

Τα περιεχόμενα του δικτυακού τόπου του ocho.gr παρέχονται «όπως ακριβώς είναι», χωρίς τη παροχή εκ μέρους του οποιασδήποτε εγγύησης άμεσης ή έμμεσης, ρητής ή σιωπηρής. Το ocho.gr δηλώνει κατηγορηματικά ότι αρνείται κάθε είδος ή μορφή εγγύησης, άμεσης ή έμμεσης, ρητής ή σιωπηρής, συμπεριλαμβανομένης και εκείνης που συνεπάγεται την εγγύηση εμπορευσιμότητας ή την εγγύηση καταλληλότητας για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

Το ocho.gr ρητά δηλώνει ότι δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα του δικτυακού τόπου αυτής θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης το ocho.gr ρητά δηλώνει ότι δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές “servers”, μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή του επισκέπτη / χρήστη, θα παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά.

Το ocho.gr δεν εγγυάται σε καμμία περίπτωση την ορθότητα, τη πληρότητα ή και τη διαρκή διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους.

Το κόστος των ενδεχομένων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων το αναλαμβάνει ο επισκέπτης / χρήστης και σε καμμία περίπτωση το ocho.gr.

Περιορισμός της ευθύνης έναντι άλλων δικτυακών τόπων

Ο δικτυακός τόπος ocho.gr ενδέχεται να περιέχει «δεσμούς» (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους (web sites), οι οποίοι δεν ελέγχονται από την ίδια, αλλά από τρίτα πρόσωπα  (φυσικά ή νομικά). Το ocho.gr δεν ευθύνεται σε καμμία περίπτωση για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων, τους οποίους αυτοί ακολουθούν.

Το ocho.gr, επίσης δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, τη πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, τη ποιότητα και τη πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων (web sites) και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω «δεσμών» (links), hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί κατά την επίσκεψη / χρήση αυτών, ο επισκέπτης / χρήστης οφείλει να απευθύνεται απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν τη σχετική ευθύνη για τη παροχή των υπηρεσιών τους. Το ocho.gr σε καμμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι υιοθετεί, ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Ισχύον δίκαιο

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του δικτυακού τόπου ocho.gr καθώς κι η οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή, αντικατάσταση ή κατάργηση ορισμένου ή ορισμένων από αυτούς, υπάγονται και διέπονται από το εκάστοτε ισχύον, ευρωπαϊκό δίκαιο, καθώς κι από τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις.

Οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω όρους καταστεί τυχόν αντίθετος με το εκάστοτε ισχύον καθεστώς, παύει να ισχύει αυτοδικαίως κι αφαιρείται από το παρόν χωρίς σε καμμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Το παρόν αποτελεί τη ρητή συμφωνία μεταξύ του ocho.gr και του επισκέπτη / χρήστη των σελίδων κι υπηρεσιών του δικτυακού τόπου αυτού και διέπει τη μεταξύ τους σχέση. Καμμία τροποποίηση των όρων αυτών δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν δύναται να αποτελέσει τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν προηγουμένως δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτήν.